سایر مطالب پیشنهادی

فواید و تاثیر عسل خام و طبیعی در درمان زخم

نویسندگان سایت خریدیار به طور مستقل بهترین محصولات را تحقیق، آزمایش و رتبه بندی می کنند. ما فقط در صورتی که خرید محصول از طریق لینک های ما انجام شود درآمد کسب می کنیم و به هیچ وجه برای ما تفاوتی نمی کند که شما کدام محصول را خریداری می‌کنید، همچنین ما هیچ محصول رایگانی از هیچ فروشنده ای دریافت نکرده‌ایم.

عسل طبیعی عبارت است از ماده شیرین طبيعی كه توسط زنبور عسل از شهد گلها جمع آوری و با مواد خاصی در بدن خود تركيب و در كندوی عسل ذخيره ميكند. منظور از عمل آوری اضافه كردن آنزیم های مختلف و تبخیر رطوبت اضافی و رساندن آن  به وسيله زنبورهای عسل است.

این ماده از دوران باستان به عنوان ماده غذایی و درمانی برای درمان بسیاری از بيماری های سيستميک نظير بيماری های تنفسی مانند آسم، بيماری های گوارشی و بيماری های پوستی مثل زخم ها،
جراحات و اگزما مورد استفاده قرار می گرفته است.

عسل طبیعی یک محصول غذایی منحصر به فرد است كه شامل تركيبات زیست فعال مشتق شده از زنبورها و گياهان می باشد. این تركيبات زیست فعال می توانند با فعاليت ضد ميكروبی در ارتباط باشند كه توانایی نابودسازی یا مهار رشد برخی از ميكروارگانيسم های پاتوژن را دارند. عامل ضد باكتریایی اصلی در عسل هيدروژن
پراكسيد است كه از طریق فعاليت گلوكزاكسيداز توليد می شود.

عسل محصولی طبيعی است كه از دیرباز علاوه بر تغذیه، برای درمان نيز كاربرد داشته است. كربوهيدراتها از
عمده ترین تركيبات موجود در عسل ها هستند، اما تركيبات مهم دیگری از جمله: آنزیم ها، پروتئین ها،
آمينواسيدها، ویتامين ها، ليپيدها و مواد معدنی نيز در انواع عسلها وجود دارد.

عسل طبیعی یک ماده شيرین طبيعی است كه به وسيله زنبورهای عسل از شهد گلها، ترشحات بخشهای زنده گياهان و یا مواد دفعی حشرات كه ناشی از مكيدن بخش زنده گياهان ( عسلک ) ميباشد توليد ميشود. تركيب عسل نسبتا متفاوت است و در درجه اول بستگی به منبع شهد گل دارد.

عسل طبیعی داراى مخلوطى از قند و دیگر تركيبات است كربوهيدرات اصلى آن (فروكتوز) (% ۳۸گلوكز۳۱ (% بقيه كربوهيدرات آن مالتوز، ساكارز و دیگر كربوهيدرات ها است. عسل طبیعی شامل چندین ویتامين B، C، تيامين، نياسين، ریبوفلاوین، پانتوتنیک اسيد و همچنين مواد معدنى شامل كلسيم، آهن، منيزیم، منگنز، فسفر، پتاسيم، سدیم، روى و نيز شامل اسيدهاى آمينه مى باشد.

تصویر شیشه عسل

خاصیت دارویي و ضد باكتریایي عسل طبیعی و خام

ابوعلی سينا درباره خواص درمانی عسل طبیعی در كتاب معروف قانون در طب می نویسد: عسل طبیعی دستگاههای درونی بدن را
تقویت، نيرو را زیاد و اشتها را باز ميكند. عسل جوانی را جاودان و حافظه را نيرو می بخشد. عسل طبیعی در محو زخم های چركي و ریشه دار مؤثر است و به درمان آنها كمک ميكند. تاریكی دید را می زداید و بهترین درمان عفونتهای لثه است، همچنين دردهای شكم، سرفه، مارگزیدگی، اختلالات تنفسی و دردهای مفصلی را تسكين ميدهد.

امروزه افزایش باكتریهای مقاوم به آنتی بيوتيک ها از بزرگترین علل مرگ و مير در جهان است كه این مشكل، اهميت تحقيقات برای یافتن جایگزین های مناسب آنتی بيوتيک ها را نشان می دهد. طی گزارشات متعددی نشان داده شده است كه باكتریهای مقاوم به دارو نسبت به عسل های درمانی مختلف به ميزان متفاوتی حساسيت نشان داده اند.

عسل های طبیعی ایرانی در مقایسه با عسل های كشور مجاور یعنی عراق و ترکیه و نیز عسل های توليد شده از برخی دیگر از مناطق جهان خواص ضد ميكروبی بيشتری از خود نشان داده اند.

مصرف عسل طبیعی در رژیم غذایی و یا رژیم درمانی از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. كيفيت عسل بر حسب اینكه زنبور از كدام گل استفاده كند متفاوت خواهد بود. عسل طبیعی محصولی با ارزش مقوی و پرانرژی بوده و دارای خواص ضد ميكروبی آنتی اكسيدانی است كه می تواند به صورت مستقيم در توليد مواد غذایی مورد استفاده قرار بگيرد.

عسل طبیعی و خام همچنين حاوی مواد معدنی، پروتئین ها اسيدهای آمينه، آزاد، آنزیمها و ویتامينها می باشد. دامنه گسترده ای از تركيبات جزئی نيز در عسل وجود دارد كه بسياری از آنها دارای خواص آنتی اكسيدانی ميباشند. این تركيبات شامل اسيدهای فنوليک و فلاونوئيدها، برخی آنزیم ها ( گلوكز اكسيداز كاتالاز) و اسيدهای آمينه ميباشند.

برخی از این تركيبات از شهد یا گرده وارد عسل شده و بقيه آنها توسط زنبور در طول فرآیند توليد عسل تشكيل ميشوند. لازم به ذكر است كه تركيب عسل  طبیعی تا حد زیادی بستگی به منشأ گياهی آن دارد.

طب سنتی با تكيه بر محصولات طبيعی نقش مهمی در درمان بيماریهای عفونی بازی ميكند. سوءاستفاده از پادزیستها، ظهور باكتریهای مقاوم، هزینه بالا و عدم دسترسی به برخی از داروهای معمولی فرصتی برای عسل طبیعی و خام ایجاد كرد تا به عنوان یک عامل درمانی وسيع الطيف مورد استفاده قرار گيرد در واقع فعاليت ضد ميكروبی عسل خام و طبیعی به طور گسترده ای با افزایش توسعه باكتریهای مقاوم، ارزش پيدا كرده است.

فعاليت ضد ميكروبی عسل طبیعی و حرارت ندیده از لحاظ درمانی بسيار ارزشمند ميباشد و ممكن است به دليل مكانيسمهای متعددی باشد كه دارای اثرات سمی بر روی باكتریهاست و متابوليسم و ساختار آنها را تحت تاثير قرار ميدهد. خواص عسل خام از جمله محتوای قند بالا، اسيدیته، فعاليت كم آب، توليد پراكسيد هيدروژن، مواد فرار با منشا گياهی یا دیگر اجزای ناشناس غير پراكسيدی به طور مجزا یا هم افزایی از فعاليت مهاركنندگی عسل بر رشد باكتری حمایت می كند.

عسل خام و گرماندیده هزاران سال است كه با هدف درمان موفقيت در كنترل و درمان زخمهای عفونی. جراحات و بيماریها مورد استفاده بشر قرار گرفته است. شواهد تاریخی موید آن است که مصریان، آشوریان، یونانيان و پارسيان از جمله اقوام كهنی هستند كه از عسل طبیعی همراه با گياهان دارویی و یا به تنهایی برای بهبود امراض بهره جسته اند توانایی عسل در ممانعت از رشد ميكروبی حتی در مواردی كه داروهای آنتی باكتریایی رایج موثر نبوده اند در گزارشات زیادی مورد تاكيد قرار گرفته است.

عسل خام و حرارت ندیده یک ضدعفونی كننده طبيعی است. از آنجایی كه عسل حاوی مواد آنتی باكتریایی است می تواند به خوبی باعث بهبود زخم ها شود. عسل طبیعی با دارا بودن خاصيت های بسيار زیاد، باعث تسریع بهبود زخم می شود.

نقل قول در مورد عسلعسل طبیعی و گرماندیده دارویی قدیمی برای تسکین زخم های عفونی می باشد كه اخيرا توسط حرفه پزشكی با توجه به ناتوان عمل كردن عوامل درمانی مدرن و مرسوم، كشف شده است.

عسل خام و طبیعی از زمان های قدیم به عنوان روشی برای تسریع ترميم زخم ها و پتانسيلی برای كمک به بهبود زخم ها، بارها و بارها نشان داده شده است. عسل تاثير قابل قبولی به عنوان عاملی برای پانسمان زخم و زخم بستر و دیگر عفونت های پوستی ناشی از زخم ها و سوختگی ها دارد.

خواص شفا بفش عسل طبیعی می تواند به فعاليت ضد ميكروبی و حفظ رطوبت محيط زخم نسبت داده شود.

اثرات ضد ميكروبی عسل طبیعی ناشی از اسيدیته و غلظت زیاد و همچنين هيدروژن پراكسيد و دیگر فاكتورهای غير پراكسيدی می باشد. پراكسيد هيدروژن وقتی توليد می شود كه آنزیم گلوكز اكسيداز ترشح شده از غدد بزاقی زنبور عسل گلوكز موجود در شهد گل را به اسيد گلوكونيک و پراكسيد هيدروژن تبدیل می كند و این ماده به عنوان فاكتور اساسی در نقش ضد ميكروبی عسل نقش بازی می كند.

استفاده از آنتی بيوتيک های وسيع الطيف كه دارای اثرات جانبی و طولانی شدن درمان عفونت در زخم ها میشوند، همچنين آلودگی های زیست محيطی ناشی از كارخانجات داروسازی از جمله عوامل پيشرفت تحقيقات در زمينه گياهان دارویی برای درمان كمكی عفونتهای ميكروبی بوده و مورد توجه محققان قرار گرفته است.

آنتی اكسيدانها كه از فعالترین تركيبات فيزیولوژیكی در عسل طبیعی و خام می باشند، در حفاظت از موجودات زنده در برابر آسيب اكسيداتيو نقش مهمی دارند و از بروز انواع بيماریهای مزمن مانند سرطان، بيماریهای قلب و عروق و دیابت جلوگيری می كنند.

بر خلاف آنتی بيوتيك ها، شواهد نشان ميدهد كه باكتریها به عسل طبیعی مقاوم نميباشند. زیرا عسل طبیعیی دارای فعاليت ضد ميكروبی متفاوت از آنتی بيوتيک است .

برخی پژوهشگران معتقدند فعاليت ضد ميكروبی عسل طبیعی و خام بيشتر در اثر خواص فيزیكی آن است. در مقابل عده ای دیگر از محققين معتقدند كه پتانسيل ضد ميكروبی عسل وابسته به پراكسيد هيدروژن موجود در آن است كه توسط فعاليت آنزیمی ترشحات بزاقی زنبور به عسل اضافه ميگردد.

بسياری از پژوهشگران تأكيد دارند كه عسل طبیعی حاوی عوامل قوی ضد ميكروبی است خواص فيزیكی عسل طبیعی و خام، اثر ضد باكتریایی دارد و از زمانهای قدیم انسانها از خاصيت ضد ميكروبی عسل سود جسته و آن را در درمان
ناراحتيهای پوستی از قبيل زخمها و سوختگيها به كار برده اند و یكی از بهترین پانسمانها محسوب ميشود.

در یک مطالعه همچنين مشخص شد كه عسل طبیعی و گرماندیده در رفع عفونت های باكتریایی و
ترميم زخم موثرتر از ضد عفونی كننده های موضعی از جمله بتادین می باشد. این محققین نتيجه
گرفتند كه استفاده از عسل طبیعی در ترميم بازشدگی ها كم هزینه، موثر و بی نياز به زدن بخيه مجدد است. تاثير عسل خام و طبیعی بر روی ترميم زخم های عفونی در مطالعات دیگری نيز به اثبات رسيده است.

 

جمع بندی


امروزه استفاده بی رویه از آنتی بيوتيک ها كه عامل اصلی درمان در عفونتها می باشد، باعث ایجاد افزایش مقاومت ميكروبی شده است.
عسل طبیعی و حرارت ندیده هنگامی كه به صورت موضعی اعمال می شود، به سرعت باعث تخليه عفونت های زخم و در نتيجه تسهيل در ترميم زخم های عميق عفونی می گردد.

كاربرد عسل طبیعی می تواند باعث گسترش در بهبود زخم های عفونی كه پاسخ گو به روش های درمانی مرسوم، مانند آنتی بيوتيک و ضد التهاب ها نيستند شود.
مطالعات نشان داده است كه عسل طبیعی و خام در بهبودی عمل لوزه برداری در كودكان مؤثر است. بر اساس مشاهدات ميتوان نتيجه گرفت كه عسل طبیعی به عنوان یک عامل بهبود زخم در طول و پس از شيمی درمانی مؤثر است.

بر اساس مطالعات انجام شده عسل خام، حرارت ندیده و طبيعی تأثير معنی داری در التيام و بهبودی زخم ها و سوختگی ها دارد. عسل طبیعی و خام به دليل دارا بودن خاصيت اسيدی و
همچنين وجود قند فراوان و دیگر مواد مغذی در فرایند ترميم زخم نقش اساسی دارد.

خرید عسل از مراکز معتبر فروش به صورت آنلاین و حضوری امکان پذیر است‌. فروشگاه عسل لاری بیز سه اصل مهم از جمله طبیعی بودن محصولات، قیمت مناسب و ارسال سریع و رایگان را در سفارشات مشتریان خود در اولویت قرار می دهد. توجه داشته باشید که هنگام خرید عسل با برقراری ارتباط با کارشناسان عسل طبیعی این فروشگاه، خریدی رضایت بخش را تجربه کنید.

 

 

 نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *